Хууль, Эрх зүй

Албаны журам:

2018 он

Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын дотоод журам  / Шинэчлэн батлагдсан /

2017 он

Прокурорын хяналтын аргачилсан заавар, прокуророос үйлдэх хэлбэр, тэмдэглэлийн загвар, зөрчил шалган шийдвэрлэх эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтны судалгааны хүснэгт

Онцгой байдлын ерөнхий газрын бие бүрэлдэхүүний зарлан мэдээллийн дохиогоор ажиллах журам

Гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлыг хангах үзлэг зохион байгуулах, үнэлэх журам

Онцгой байдлын байгууллагад алба хаах журам /2017.12.22/

Галын аюулгүй байдлын дүгнэлт гаргах журам

Гал түймрийн улсын хяналтыг хэрэгжүүлэх чиглэлээр дүгнэлт гаргах  журам

ЗӨРЧИЛ ШАЛГАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААНЫ ЗААВАР

ЗӨРЧЛИЙН ХЭРЭГТ ХӨРӨНГӨ, ОРЛОГО, ЭД ЗҮЙЛ ЗӨРЧИЛ ҮЙЛДЭХЭД АШИГЛАСАН ЗЭВСЭГ, ХЭРЭГСЭЛ, ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЭЛ, УНАЛГА, ЭД ЗҮЙЛИЙГ ХУРААН АВАХ,  ЭД ХӨРӨНГӨ БИТҮҮМЖЛЭХ, ХАДГАЛАХ, ХАМГААЛАХ, ШИЛЖҮҮЛЭХ, ШИЙДВЭРЛЭХ ЖУРАМ

Гал түймрийн улсын хяналтын байцаагчийн хэвлэмэл хуудас хэрэглэх загвар

Онцгой байдлын байгууллагын үйл ажиллагаанд мөрдөгдөх зохион байгуулалтын баримт бичиг боловсруулах журам

Гал түймрийн аюулын үнэлгээ хийх журам

2016 он

1.Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллагын бүс, бүсийн төвийн ажиллах журам

Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллагын бүс, бүсийн төвийн танилцуулга

2. Гамшгаас хамгаалах сайн дурын ажиллагааны нийтлэг журам

3. ГАМШГИЙН АЮУЛЫН ТУХАЙ ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЛИЙН ДОХИО ДАМЖУУЛАХ ЖУРАМ /Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 339 дүгээр тогтоолын хавсралт/

4ГАМШГИЙН ҮЕД ХҮЧ ХЭРЭГСЭЛ ДАЙЧЛАН ГАРГАХ ЖУРАМ /Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 340 дүгээр тогтоолын 1 дүгээр хавсралт/

5. ГАМШГИЙН ҮЕД НҮҮЛГЭН ШИЛЖҮҮЛЭХ ЖУРАМ /Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 340 дүгээр тогтоолын 2 дугаар хавсралт/

6. ОБАЭБ-ын тээврийн хэрэгсэл ашиглах, техникийн үйлчилгээ, засвар хийх, баримт бичиг хөтлөх журам, тээврийн хэрэгсэл ашиглах заавар

2015 он

1. Аврах гал унтраах ажиллагаанд ашиглагдаж байгаа хувцас хэрэглэл, багаж зэвсэглэмж, техник хэрэгсэл

2. ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН АЛБАНЫ ТОМЪЁОЛСОН ТЭМДЭГ

3. Албан хаагчдын мэргэжил, ур чадварын түвшин тогтоох үзлэг явуулах журам 

4. Дээрх журмын хавсралт,судлах материал 

5.  ОБЕГ-ын дунд хугацааны стратеги төлөвлөгөө 

6. Уурхай, уулын үйлдвэр, үйлдвэрлэлийн аюултай объектод аврах ажиллагааг зохион байгуулах журам

7. Онцгой байдлын албаны цахим мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах журам 

8.  ОБАЭБ-ын Дотоод журам /ОБЕГ-ын даргын 2015.04.20 №104 тушаал/ 

9.  ОБАЭБ-ын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт, шалгалт зохион байгуулах журам 

10.  ГАЛ ТҮЙМЭРТЭЙ ТЭМЦЭХ ГЭРЭЭТ АНГИ, ХЭСЭГ, БАЙЦААГЧ АЖИЛЛУУЛАХ ЖУРАМ

11.  Нэрийн тэмдэг байршуулах тухай журам

1.  Гамшгаас хамгаалах улсын албаны ажиллах нийтлэг журам /Шадар сайдын 2013.05.06 №52 тушаал/ 

2.  Гамшгаас хамгаалах ОН-ийн албаны ажиллах нийтлэг журам /ОБЕГ-ын даргын 2013.11.26 №865 тушаал/ 

3.  Уснаас эрэн хайх, аврах ажиллагааг зохион байгуулах журам /ОБЕГ-ын даргын 2013.12.20 №921 тушаал/ 

4.  ОБАЭБ-ын ТТ албан хаагчийн тангараг өргөх ёслолын журам /Ерөнхийлөгчийн 2005.04.04 №50 зарлиг/ 

5.  ОБАЭБ-ын ТТ албан хаагчийн цол олгох журам /Ерөнхийлөгчийн 2012.12.21 №217 зарлиг/ 

6.  Гамшгийн эмзэг байдал, эрслийн үнэлгээ хийх журам /ЗГ-ын 2006.7.19 №176 тогтоол/ 

7. Гамшгийн нөөцөөс бараа, материал захиран зарцуулах, нөхөн бүрдүүлэх журам /ЗГ-ын 2008.05.25 №176 тогтоолын 1-р хавсралт/ 

8. ОБАЭБ-ын тусгай албан тушаал эрхэлдэг албан хаагч нарт төрийн тусгай алба хаасан хугацааны нэмэгдэл олгох журам /ЗГ-ын 2005.04.13 №77 тогтоол/ 

9.  Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэх журам /ЗГ-ын 2011.03.02 №62 тогтоол/

10. Цэргийн албан хаагчийн гэр бүлд тэтгэмж олгох журам/ ЗГ-ын 2011… №9 тогтоолын 1-р хавсралт

11. Цэргийн албан хаагчид орон сууцны дэмжлэг үзүүлэх журам /ЗГ-ын 2011.02.09 №38 тогтоол/

12. Төрийн албан хаагчийн хувийн хэрэг хөтлөх журам /ТАЗ-ийн 2004.06.15 №18 тогтоол/ 

13. Төрийн албан хаагчийн үр дүнгийн гэрээ байгуулах заавар болон төрийн албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх журам /ТАЗ-ийн 2004.06.15 №48 тогтоол/ 

14. Шуурхай ажиллагааг зохион байгуулах журам /ОБЕГ-ын даргын 2008.05.15 №286 тушаал

15. Тусгай цэвэрлэгээний бүлгийн ажиллах журам /ОБЕГ-ын даргын 2013.06.18 №468 тушаал

16. Эрсдлийн үнэлгээ хийх журам /ЗГ-ын 2006.07.19 №176 тогтоол

17. Хугацаат тайлан мэдээг нэгтгэх дүгнэх журам /ОБЕГ-ын даргын 2013.06.27 №494 тушаал

18. Холбоо зохион байгуулах журам /ОБЕГ-ын даргын 2013.11.25 №861 тушаал

19. Хүүхэд хамгааллын талаар баримтлах чиглэл /ОБЕГ-ын даргын 2014.09.23 №245 тушаал

20. Бие бүрэлдэхүүний зарлан мэдээллийн дохиогоор ажиллах журам /ОБЕГ-ын даргын 2007.05.02 №229 тушаал

21. ОБАЭБ-ын тусгай албан хаагчийн дүрэмт хувцас хэрэглэх журам /Шадар сайдын 2014.10.15 №79 тушаал

 Албаны дүрэм:

 1. Галын аюулгүй байдал Нэр томъёоны хураангуй
 2. ГАЛЫН ТЕХНИК НЭР ТОМЬЁО БА ТОДОРХОЙЛОЛТ              
 3. Галын хоолойн стандарт
 4. Аврах олсны стандарт
 5. Галын техник. Галын гадна шат. Техникийн ерөнхий шаардлага
 6. Уул уурхайн аврах ангийн дүрэм/ОБЕГ-ын даргын 2015.04.22 №112 тушаал/ 
 7. ОБАЭБ-ын дотоод албаны дүрэм/Шадар сайдын 2014.04.14 №21 тушаал/ 
 8. ОБАЭБ-ын албан хаагчийн сахилгын дүрэм/Шадар сайдын 2014.04.14 №21 тушаал/ 
 9. ОБАЭБ-ын албан хаагчийн жагсаалын дүрэм/Шадар сайдын 2014.04.14 №21 тушаал/ 
 10. Албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм
 11. ГАЛ ТҮЙМЭР УНТРААХ ДҮРЭМ  2016.05.16
 12.  ОБАЭБ-ын Гал түймрийн улсын хяналтын дүрэм/ЗГ-ын 1999… №209 тогтоол/  
 13.  ОБАЭБ-ын Гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн ангийн дүрэм/Шадар сайдын 2013.01.15 №07 тушаал/  
 14. Монголын гал унтраах техникийн олон төрөлт-спортын тэмцээний дүрэм 
 15. ОБАЭБ-ын дүрмүүд /МУ-ын Шадар сайдын 2010.06.29 №39 тогтоол/ 
 16. ХХАА-ны дүрэм
 17. ХХУХТ талаар дагаж мөрдөх дүрэм /МУ-ын Шадар сайдын 2009.12.30 №508 тушаал/ 
 18. ОБА-ны төрийн тусгай албан хаагчийн хувцас өмсөх дүрэм /МУ-ын Шадар сайдын 2007.03.29 №40 тушаал/ 
 19. Албан тушаалын ангилал, зэрэглэл, цолны зэрэглэл батлах тухай /МУ-ын Шадар сайдын 2008.05.23 №60 тушаал/