Сургалт

 

АЮУЛТ ҮЗЭГДЭЛ, ТЕХНИКИЙН ХОЛБОГДОЛТОЙ ОСЛООС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ СУРГАЛТ СУРТАЛЧИЛГАА ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ

  1. Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1 Гамшгаас хамгаалах сургалт нь төрийн болон нутгийн захиргааны байгууллага, хуулийн этгээдийн албан тушаалтан, ажилтан болон иргэнийг сургаж дадлагажуулах.
  2. Галын аюулгүй байдлын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 1. Гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх, сургалт, сурталчилгаа явуулах чиг үүргийг аймаг, нийслэлийн онцгой байдлын байгууллага төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдийн оролцоотойгоор хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд сургалт арга зүйн зөвөлгөө өгч ажиллана.

   Иргэд, аж ахуй нэгж байгууллагын бүрдүүлэх материал:

  1. Аж ахуй нэгж байгууллагууд сургалт зохион байгуулахыг хүссэн албан тоот.
  2. Байгууллагын үйл ажиллагаа, онцлогийг тусгасан танилцуулга.