Галын аюулгүй байдлын дүгнэлт авахад бүрдүүлэх материал

  1. Баянзүрх дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэст хүсэлт гаргах
  2. Үйл ажиллагаа явуулах зорилгоор газар олгосон тухай Засаг даргын захирамж  / 1 хувь /
  3. Барилга байгууламжийн байршлын батлагдсан бүдүүвч зураг  / 1 хувь /
  4. Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулсан тухай Улсын комиссын акт /1 хувь /
  5. Үйл ажиллагаа явуулах үйлчилгээний тусгай зөвшөөрөл / 1 хувь /
  6. Барилга байгууламжид байвал зохих гал унтраах анхан шатны багаж хэрэгсэлүүдийг стандартын дагуу бүрдүүлсэн байх / Газар дээр нь шалгаж үзнэ /
  7. Давхар бүрийн схем зураг гаргаж батлуулсан байх.
  8. Галын аюулгүй байдлын тухай хуулийн 16.1.7-д заасны дагуу ажлын байрны галын аюулгүй байдлын дүгнэлт гаргахад 12 500 төгрөг.